NL
|

 

 

 

Algemene Voorwaarden IGS nv

 

Artikel 1.
De eigendom en het risico ten aanzien van de gassoorten gaan over op de KLANT op het moment van de aflevering van de cilinders.

 

Artikel 2.
I.G&S. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gassen en de leveringen, tenzij deze schriftelijk zijn ingediend: in ieder geval is de aansprakelijkheid van I.G&S. beperkt tot de verkoopprijs of tot de vervanging van de betreffende hoeveelheid gas.

 

Artikel 3.
Het materiaal wordt door I.G&S. ter beschikking gesteld van de KLANT. Het blijft eigendom van I.G&S. en de KLANT verbindt zich dat generlei voorrecht, pand, zakelijke last of recht daarop gevestigd wordt.

 

Artikel 4.
Voor elke verpakking , die ter beschikking van de klant werd gesteld, berekent I.G.&S. een gebruiksvergoeding vastgesteld volgens het van kracht zijnde tarief op het ogenblik van de facturatie. Elke betwisting betreffende de gebruiksvergoedingen dient, op straffe van vervallenverklaring, binnen de acht dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur te worden ingediend.

 

Artikel 5.
De KLANT verbindt zich om op zijn kosten de cilinders, waarin het gas geleverd is terug te brengen naar de overeengekomen plaats van aflevering. Cilinders welke niet zijn teruggebracht binnen de 90 dagen na verzoek tot teruggave worden geacht verloren te zijn gegaan.

 

Artikel 6.
In geval van verlies, beschadiging of vernietiging van de cilinders, gedurende de tijd dat de KLANT die onder zijn hoede heeft, verbindt de KLANT zich jegens I.G&S. om haar te betalen bij wijze van schade vergoeding: de op het moment van de facturatie geldende vervangwaarde van de cilinders.

 

Artikel 7.
De KLANT mag de cilinders niet gebruiken voor enig ander doel dan de opslag van het aangekochte gas. De KLANT zal geen gebruik van olie, vetten of smeermiddelen voor deze cilinders toestaan en zal geen opslag van deze produkten toelaten in de nabijheid van de cilinders.

 

Artikel 8.
De KLANT verleent I.G&S. het recht ieder gewenst onderzoek uit te voeren met betrekking tot de in zijn bezit zijnde cilinders en deze eventueel terug te nemen.

 

Artikel 9.
De facturen zullen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting voldaan worden door overschrijving op de bankrekening van I.G&S. De op de vervaldag niet betaalde bedragen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijl intrest van 2% per maand en met een fortaitaire schadeloosstelling van 15% (minimum 50 Euro) ter dekking van de administratiekosten ten ingevolge het in gebreke blijven van betaling. I.G&S. is bovendien gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien de KLANT zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt.

 

Artikel 10.
Indien de aansprakelijkheid van I.G&S. jegens de KLANT is bewezen, zal deze aansprakelijkheid voor wat betreft schade aan personen en goederen beperkt zijn tot tweehonderdduizend Euro per gebeurtenis. I.G&S. zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirekte of gevolg schade hoe dan ook genoemd.

 

Artikel 11.
De bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleren boven niet dwingende rechtsregels, algemene inkoopvoorwaarden van de KLANT, gebruiken en mondelinge afspraken. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze schriftelijk werden opgemaakt en door beide partijen ondertekend zijn. De rechtbanken te Mechelen zijn uitsluitend bevoegd.


   

Cymaco nv & Int. Gas & Services nv
De Veert 16 - 2830 Willebroek Belgiƫ
Tel. +32 3 860 95 60
Fax: +32 3 860 95 65

Cymaco Nederland
PO Box 140 - 6170 AC Stein - Nederland
Kerenshofweg 101, Gate 5 - Routepunt 520 - 6167 AE Geleen
Tel. +31 46 702 2370