NL
|

 

 

 

Algemene Voorwaarden Cymaco nv

 

Artikel 1: Algemene bepaling:
Enkel deze algemene voorwaarden zijn geldig en niet die van de klant. Bijzondere voorwaarden wijzigen deze algemene voorwaarden slechts in die punten waarop ze betrekking hebben.


Artikel 2: Prijsaanbiedingen en bestellingen:
Onze prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en voor herziening vatbaar.

 

Artikel 3: Prijs:
Onder onze prijs dient verstaan te worden : Netto-kontant zonder kosten. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst ingevolge de algemene marktomstandigheden buiten onze wil een prijsverhoging ontstaat, zijn wij gerechtigd de overeengekomen verkoopprijs evenredig te verhogen of de aangegane verbintenis te herzien.

 

Artikel 4: Klachten:
Alle eventuelle klachten dienen schriftelijk binnen de 8 dagen na levering te gebeuren en dit door middel van een aangetekend schrijven.

 

Artkel 5: Betalingsvoorwaarden:
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij NIET-BETALING van het totale factuurbedrag op zijn vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het integraal factuurbedrag verhoogd met 20% en met een intrest van 20% per jaar. Om geldig te zijn dient elke klacht verstuurd te worden binnen de acht dagen na ontvangst, dit per aangetekend schrijven..

 

Artikel 6: Bevoegdheid:
In geval van geschillen zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.


   

Cymaco nv & Int. Gas & Services nv
De Veert 16 - 2830 Willebroek Belgiƫ
Tel. +32 3 860 95 60
Fax: +32 3 860 95 65

Cymaco Nederland
PO Box 140 - 6170 AC Stein - Nederland
Kerenshofweg 101, Gate 5 - Routepunt 520 - 6167 AE Geleen
Tel. +31 46 702 2370